Esimerkiksi koneiden tai laitteiden hankinta, markkinointikampanjan toteuttaminen tai lisätyövoiman palkkaaminen ovat yleisiä syitä yrityslainan tarpeelle

Lisätietoa metsätalouteen liittyvien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenojen muodostumisperiaatteista erilaisissa metsätilan saantotilanteissa on ohjeessa Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa. Jos metsätalouden kalustoa vaihdetaan uudempaan, on kyseessä erilliset osto- ja myyntitapahtumat, ja uuden koneen ostohinnasta muodostuu uusi hankintameno. Arvonlisäveron osuus vähennetään arvonlisäverotuksessa. Jos metsätalouden pääomatulon hankinnassa käytetään metsätalouden kalustoon kuulumatonta konetta, voidaan metsätalouden verotuksessa vähentää metsätalouden käyttöä vastaava osuus koneen käyttömenoista. Verovähennyshyötyä saavat metsätilaan kohdistuvien omistusosuuksiensa mukaisesti tällöin muutkin kuin koneen omistava osakas. Vähäisemmän metsätalouskäytön koneita ovat usein moottorikelkat, mönkijät ja traktoritkin. Esimerkiksi koneiden tai laitteiden hankinta, markkinointikampanjan toteuttaminen tai lisätyövoiman palkkaaminen ovat yleisiä syitä yrityslainan tarpeelle. Jos kuitenkin vuokrasopimukseen liittyy esimerkiksi sellaisia ehtoja, että vuokraajasta tulee tiettyjen suoritusten jälkeen omistaja, on kysymyksessä yleensä osamaksukauppaan rinnastettava tilanne. Arvonlisäveron osuus hankintahinnasta vähennetään arvonlisäverotuksessa. Vain metsätalouden tulonhankkimistoiminnan varoihin kuuluvan hyödykkeen hankintamenon voi vähentää poistoina metsätalouden pääomatuloa laskettaessa. Koneen tuhoutuessa vähennetään lisäpoistona koneen koko jäljellä oleva hankintameno. Esimerkiksi pilkekoneen eli klapikoneen tai halkomakoneen hankintamenon vähennyskelpoisuuden metsätalouden pääomatulojen verotuksessa ratkaisee siis se, valmistetaanko sillä polttopuuta myytäväksi vai omaan käyttöön. Jos kone hankitaan useamman omistajan nimiin yhteisenä, mutta kunkin osaomistajan omaan metsätaloustoimintaan, vähentää kukin omistaja koneen hankintamenosta ja käyttökuluista omistusosuuttaan vastaavan osan. kuluista lisättynä koneen laskennallisella hankintamenopoistolla. Vähennyskelpoisia ovat myös oman asunnon ja metsän välisten matkojen kulkemisesta aiheutuneet kustannukset ilman omavastuuosuutta, eikä vähennyksen kokonaismäärälle ole säädettyä ylärajaa. Kokonaiskulut muodostuvat koneen polttoaine-, vakuutus-, huolto- yms. Koska koneiden käytöstä muodostuu pääomatulona verotettavaa tuloa, vähennetään hankintatyössä käytettävien koneiden hankintamenot vastaavasti metsätalouden pääomatulojen verotuksessa. Jos metsätalouden koneita käytetään muun tulolähteen toiminnassa, kirjataan tällaisen käytön suhteellinen osuus koneen poistoista ja käyttömenoista tuloa lisääväksi menokorjaukseksi metsätalouteen, ja vastaava meno lisätään toisen tulolähteen menoiksi. Perusparannusmenot luetaan mukaan koneen poistamatta olevaan hankintamenoon sinä verovuonna, jona ne on maksettu. Vuokratun koneen on tällöin oltava metsätalouden harjoittajan hallussa, mutta hänen ei ole tarvinnut vielä ottaa sitä metsätaloudessa käyttöön. Käyttömenoja voivat olla esimerkiksi koneiden poltto- ja voiteluaineet, vakuutusmaksut, huolto- ja korjausmenot sekä varusteiden hankintamenot. Jos kuitenkin koneen omistusoikeus saadaan metsätilan saannon yhteydessä vastikkeettomasti, siirtyy koneen uudelle omistajalle hankintamenoksi koneen poistamatta oleva menojäännös edelliseltä omistajalta. Myöskään koneen hankintahinnalla ei ole merkitystä arvioitaessa sen hankintamenon vähennyskelpoisuutta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa. Tällöin maksettuja vuokria ei vähennetä metsätalouden pääomatuloista vuosimenona, vaan selvitetty hankintameno vähennetään poistoina siitä vuodesta lähtien, jona kone on otettu metsätalouden tulonhankinnan käyttöön. Esimerkiksi mönkijöiden ja moottorikelkkojen kaltaisten koneiden osalta on tarvittaessa pystyttävä selvittämään, että kone soveltuu ominaisuuksiltaan metsätalouden tarpeisiin ja on tehokkuudeltaan riittävä metsätalouskäyttöön. Näiden koneiden satunnaisesta metsätalouskäytöstä aiheutuvat kulut vähennetään tällöin metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan kohdistuvien käyttötuntien perusteella laskettuna suhteellisena osuutena niiden kokonaiskuluista. Hankintamenoon luettavien maksuerien ajoittumisella ei ole merkitystä poistojen aloittamisen kannalta. Kelkalla tehtävään puutavaran talvikuljetukseen sopiva reki hänellä oli jo entuudestaan. Kone ei kuulu metsätalouden kalustoon, mutta koneen käytön kustannukset voidaan vähentää toteutuneen mukaisina siltä osin kuin ne kohdistuvat metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan. Metsätilalle kulkemiseen käytettävien koneiden kalustoon kirjaamisen rajoitus koskee myös muita kulkuneuvoja kuin autoja. Kunkin koneen yksilölliset hankintamenot ja poistot selvitetään metsätalouden veromuistiinpanoissa, ja metsätalouden veroilmoituksen yhteenvetotiedot kootaan muistiinpanoista. Metsätalouden kalustoon mahdollisesti kuuluvien autojen, matkailuautojen ja matkailuperävaunujen käyttömenot vähennetään tämän vuoksi arvonlisäveron sisältävästä hankintahinnasta, vaikka metsänomistaja olisikin arvonlisäverovelvollinen. Metsänomistajan omia metsätalouden pääomatuloja lisäävä menojen korjauserä voidaan merkitä samansuuruiseksi vähennykseksi verotusyhtymän metsätalouden veroilmoitukselle. Metsätalouden kalustoon mahdollisesti kuuluvien henkilöautojen, matkailuautojen ja matkailuperävaunujen poisto lasketaan tämän vuoksi arvonlisäveron sisältävästä hankintahinnasta silloinkin kun metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen. Jos maa- ja metsätaloudessa sovellettaisiin erisuuruisia poistoja, olisi yhteiskäytössä olevien koneiden ja laitteiden vuotuisten poistojen määrittäminen vaikeata. Yhteisesti omistetuilla metsätiloilla käytettävät koneet voivat olla osakkaiden yhteisesti hankkimia tai yksittäisten osakkaiden nimiin hankittuja. Suoraan polttopuun valmistamiseen, esimerkiksi haloiksi tai klapeiksi pilkkomiseen liittyvät kulut eivät tällaisten tukikohteidenkaan kyseessä ollessa ole vähennyskelpoisia. Jos käytetään metsätalouden kalustoon kuuluvaa traktoria esimerkiksi lumen linkoukseen lähikiinteistöjen pihoilta ja pihateiltä, on siitä saatu tulo maatalouden tulolähteen tuloa. Mönkijää on kuitenkin käytetty myös muuhun kuin metsätalouteen. Vanhan vaihdettavan koneen poistamaton hankintameno ei vaikuta uuden koneen hankintamenon määräytymiseen. Auto tai muu kulkuneuvo voi kuulua metsätalouden kalustoon vain, jos sillä ajettavista ajoista yli puolet liittyy muuhun metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan kuin metsätilalle kulkemiseen. Aktiivisella metsätalousyrittäjällä esimerkiksi moottorisahojen ja raivaussahojen kaltaisten pienkoneiden taloudellinen käyttöaika jää alle kolmen vuoden, ja niiden hankintamenon voi vähentää vuosimenona. Verotuskäytännössä metsätalouden kalustoon kuuluvan koneen hankintamenosta tehtävä lisäpoisto on hyväksytty. Verohallinnon päätöksen mukaan metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen muistiinpanoihin on erikseen sisällytettävä selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista, hankintamenon poistosta ja menojäännöksestä. Moottorikelkkaa hänen on tarkoitus käyttää seuraavina talvina harvennushakkuukohteissa, joista kertyvä puutavara myydään hankintakaupoin metsäyhtiölle. Koneen käyttömenot vähennetään vuosimenona niiden arvonlisäverottoman hinnan mukaisesti, jos koneen omistaja on arvonlisäverovelvollinen. Verovuoden aikana luovutetun tai pysyvästi yksityiskäyttöön otetun koneen poistamattomasta hankintamenon osasta ei voi enää verovuodelta tehdä poistoa. Vuosimenona vähennettävät koneiden hankintamenot ja koneiden käyttökulut ilmoitetaan metsätalouden veroilmoituksella kohdassa "Muut vuosimenot". Verotusyhtymän metsätalouden tulonhankinnassa käytettävien, osakkaiden omistamien koneiden hankintamenot vähennetään verotusyhtymän veroilmoituksella. Tämän vuoksi pelkkä metsän omistaminen tai hallitseminen ei oikeuta suoraan kirjaamaan koneita tai laitteita metsätalouden kalustoon tai vähentämään niiden hankintamenoja vuosimenoina metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

Asuntoautoja ja -vaunuja voidaan käyttää metsätöiden taukotupana ja varusteiden säilytyspaikkana sekä niissä voidaan majoittua tehtäessä metsänhoitotöitä kauempana asunnosta sijaitsevassa metsässä. Vanhasta koneesta saatu hyvitys katsotaan sen luovutushinnaksi, josta lasketaan mahdollinen luovutusvoitto. Myös hankintatyötä tehtäessä käytettävien koneiden hankintameno vähennetään metsätalouden pääomatulosta. Metsätalouden työkoneiden siirtoajot katsotaan kuitenkin metsätalouden ajoiksi selvitettäessä työkoneen kuulumista metsätalouden kalustoon. Jos koneen hankintameno on vähennyskelpoinen metsätalouden pääomatulojen verotuksessa, on lisäksi ratkaistava jaksotuskysymys, eli vähennetäänkö hankintameno vuosimenona vai poistoina. Jos koneella on vahingoittumisen jälkeen vielä käyttöarvoa, alennetaan koneen hankintamenoa lisäpoistolla vastaamaan sen käypää arvoa. Pääomatulona verotettavaan hankintakauppatuloon sisältyy siten myös korvaus hankintatyön tekijän käyttämistä koneista, ja vain puutavaran valmistajan tai kuljettajan oman työn eli hankintatyön arvo vähennetään pääomatulosta ansiotulona verotettavaksi. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, vuosimenona vähennetään arvonlisäveron sisältävä koneen tai laitteen hankintahinta. Auton sekä peräkärryn metsätalouden tulonhankintaan kohdistunut käyttö voidaan kuitenkin vähentää todellisten kustannusten mukaisesti metsätalouden matkakustannuksina. Isokaan metsäpinta-ala ei oikeuta vähentämään koneen hankintamenoa metsätalouden pääomatulojen verotuksessa, ellei näyttöä koneen käytöstä metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan ole. Kun on löydetty omiin tarpeisiin sopiva paketti, voidaan siirtyä hakemuksen tekemiseen ja tämä voidaan tehdä vaikka muutamassa paikassa, jotta saadaan selville millainen tarjous sieltä oikein tulee kuluttomalle pikavipille tai muulle lainalle. Hankintamenon vähentämisen edellytyksenä on, että konetta todella käytetään metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankinnassa. Esimerkiksi moottoriveneellä kulkeminen saaressa sijaitsevalle metsätilalle ei ole metsätalouden matka tarkasteltaessa veneen mahdollista kuulumista metsätalouden kalustoon. johtava veroasiantuntija Sami Varonen ylitarkastaja Kari Pilhjerta. Jos asuntoauto kuuluu metsätalouden kalustoon, ei sen käytöstä asunnon ja metsän välisiin matkoihin voida tehdä erikseen matkakuluvähennyksiä. Jos metsänomistaja saa tukea kohteeseen, josta pienpuu käytetään oman yksityistalouden polttopuuksi, ovat puutavaran metsäkorjuun kulut vähennyskelpoisia, koska niiden voidaan katsoa liittyvän veronalaisen tuen hankintaan. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, vähennetään vuosimenona tuloverotuksessa arvonlisäveron sisältävät koneiden käyttömenot. Moottoriveneen hankintameno voi olla vähennyskelpoinen silloin, kun vene tyypiltään on puutavarakuljetukseen sopiva, ja sillä esimerkiksi kuljetetaan jatkuvasti polttopuuta saaressa sijaitsevalta metsätilalta mantereelle myytäväksi. Vähennysoikeus edellyttää, että koneen hankintameno on sisältänyt arvonlisäveroa, jota ei ole konetta hankittaessa vähennetty. Verotusmenettelystä annetun lain nojalla annetussa Verohallinnon päätöksessä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetaan tarkempia määräyksiä muistiinpanojen sisällöstä. Jos metsätalouden harjoittaja tällaisessa tapauksessa korjaa puut metsästä ja kuljettaa ne tien varteen myyntiin, kaikki kalusto- ja vuosimenot ovat tältä osin vähennyskelpoisia. Koekäyttö tai esimerkiksi koneen siirtoajo hankkimispaikaltaan metsätilalle ei ole vielä varsinaista metsätalouskäyttöä. Ellei todellisia kuluja ole mahdollista selvittää, voidaan asuntoautonkin osalta vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa vuosittain oman auton käytölle vahvistettava kilometrikohtainen vähennys. Metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan konetta käyttävä osaomistaja voi vähentää oman osuutensa hankintamenosta ja kuluista, vaikka kone olisikin toisella osaomistajalla vähennyskelvottomassa yksityiskäytössä. Henkilöauton tai pakettiauton kuuluminen metsätalouden kalustoon on siten hyvin poikkeuksellista. Jos maatalouden kalustossa olevan koneen pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu metsätalouteen liittyväksi, siirretään kyseisen koneen poistamaton menojäännös maataloudesta metsätalouskoneen hankintamenoksi. Henkilöauton, kaksikäyttöauton, matkailuauton, matkailuperävaunun tai moottoripyörän arvonlisäveroja ei pääsääntöisesti saa vähentää lainkaan. Esimerkiksi "maastomönkijänä" hankitun mönkijän hankintamenon vähennyskelpoisuus metsätalouden pääomatulojen verotuksessa arvioidaan samoilla perusteilla kuin rekisteröimistä vaativien "maantiemönkijöiden" tai "traktorimönkijöiden". Jos metsätöitä varten hankitaan kone leasingsopimuksella, on koneesta maksettu vuokra vähennyskelpoinen vuosimenona sinä verovuonna, jolloin vuokraerä suoritetaan. Taimilaatikot ja istutusvälineet hän kuljettaa työmaalleen mönkijällään. Koneen hankintamenoa ei saa vähentää siltä osin kuin hankintaan on mahdollisesti saatu verovapaata avustusta tai muuta korvausta. Tuloutettava määrä saadaan jakamalla koneen vuotuinen poisto käyttötuntien tai ajokilometrien yhteismäärällä ja kertomalla saatu luku ajopäiväkirjan tai muun laskelman mukaisella yksityistalouteen kohdistuvien käyttötuntien tai ajokilometrien määrällä. Metsätilan hankkimiseen liittyvää koneen käyttöä ei katsota metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan kohdistuvaksi. Jos traktoria käytetään puutavaran kuljetukseen, kulut voidaan arvioida muun selvityksen puuttuessa myös yhtenäistämisohjeessa esitettyjen puutavaralajikohtaisten konekustannusten mukaan kiintokuutiometriä kohti. Mahdolliset menokorjaukset ilmoitetaan tuloksi kohdassa "Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet muun toiminnan menot". Poiston vähennykseksi lukeminen metsätalouden pääomatulojen verotuksessa perustuu verovelvollisen tahdonvaltaiseen vaatimukseen. Osamaksulla hankitun koneen hankintamenon vähentäminen voidaan siis aloittaa koneen käyttöönottovuonna, vaikka suorituksia olisi vielä tuolloin verovuoden lopussa maksamatta. Koneen hankkimiseen mahdollisesti kohdistuvien velkojen korkoja ei lueta hankintamenoon. Hankitun koneen nimikkeellä ei ole merkitystä koneen hankintamenon vähennyskelpoisuutta arvioitaessa. Käytettävissä on myös oltava tehtävien töiden kannalta tarpeelliset koneen lisävarusteet, esimerkiksi tukkikärry tai reki ja maatilakuormain. Arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyy myös joitakin erikseen AVL:ssa säädettyjä rajoituksia. Kulutusluotto osuuspankki bank. Metsätalouden harjoittamiseen liittyvien matkakustannusten vähentämistä on selvitetty laajemmin ohjeessa Metsätalouden matkakustannukset. Metsätalouden harjoittajan omistaman metsämaan pinta-alalla on merkitystä arvioitaessa metsätalouden tulonhankinnan jatkuvuutta ja vakaata tulonhankkimistarkoitusta, mutta pinta-ala ei suoraan ratkaise koneen hankintamenon vähennyskelpoisuutta. Vähennyskelpoisuutta osoittavaa myyntitoiminnan laajuutta ja jatkuvuutta voidaan tarvittaessa selvittää metsätalouden veromuistiinpanoihin liitettävillä selvityksillä polttopuiden markkinointikanavasta ja varastointijärjestelyistä. Metsätaloudessa käytettävien koneiden ja laitteiden luovutukseen sovelletaan siten luovutusvoiton verotusta koskevia tuloverolain säännöksiä esinekohtaisesti. Myös pienimuotoinen urakointi metsätalouden kalustolla verotetaan maatalouden tulolähteen tulona silloinkin, kun metsätalouden harjoittajalla ei ole lainkaan maataloustoimintaa. Menojäännöspoisto voidaan tehdä vain sellaisesta koneesta, joka on edelleen omistuksessa ja metsätalouden tulonhankkimiskäytössä verovuoden lopussa. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, poistojen teko aloitetaan arvonlisäveron sisältävästä koneen hankintamenosta. Esimerkiksi kalliiden metsätraktoreiden osalta olennaista on selvittää, kohdistuuko niiden pääasiallinen käyttö verovelvollisen omaan metsätalouteen vai paremminkin nimikkeestään huolimatta maatalouden tulona tai elinkeinotulona verotettavaan urakointiin. Omaisuuden luovutusvoittojen ja -tappioiden yleisiä periaatteita käsitellään tarkemmin ohjeessa. Koneen pääasiallinen käyttö liittyy tällöin yksityistalouteen tai muuhun tulonhankintaan kuin metsätalouteen, mutta konetta käytetään myös metsänhoitotöissä tai myytävän puun korjuussa eli hankintatyössä. Jos sen sijaan puut otetaan omiksi polttopuiksi, menot ovat vähennyskelpoisia vain siltä osin, kuin puut korjataan ja kuljetetaan pois metsästä. Tämä käyttötarkoituksen muutokseen liittyvä vähennys tehdään siirtohetken käyvän arvon perusteella. Tuloverotuksessa koneen käytön tulee yli puolesta määrästään kohdistua metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan, jotta koneen voi lukea metsätalouden kalustoon ja vähentää sen hankintamenon menojäännöspoistoin. Poistojen teko aloitetaan koneen arvonlisäverottomasta hankintahinnasta, jos koneen hankkinut metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen. Kokonaiskulut selvitetään arvonlisäverottomina. Metsätalouden veromuistiinpanoihin liitettävässä ajo- tai käyttöpäiväkirjassa on hankinta- ja käyttömenojen vähennyskelpoisuuden osoittamiseksi selvitettävä tehdyt työt metsikkökuvioittain. Vuosimenona vähennetään koneen tai laitteen arvonlisäveroton hankintahinta, jos koneen tai laitteen hankkinut metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen. Koneen käypä arvo voidaan tarvittaessa selvittää esimerkiksi pyytämällä siitä koneliikkeiltä arviota. Silloin koneen uudelle omistajalle muodostuu hankintamenoa paitsi maksamansa kauppahinnan perusteella, myös lahjaa vastaavalta osalta edellisellä omistajalla mahdollisesti jäljellä olleesta poistamattomasta hankintamenosta. Vastaavaa periaatetta noudattaen hyödykkeen katsotaan kuuluvan metsätalouden tulonhankkimistoiminnan varoihin silloin, kun yli puolet siitä on tulonhankkimistoiminnan käytössä. Samat periaatteet pätevät kaikkien koneiden hankintamenojen vähennyskelpoisuutta selvitettäessä. Laajamittaisena urakointi muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen. Koneen hankintahinnan sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeus ja toisaalta koneen kuuluminen metsätalouden kalustoon tuloverotuksessa arvioidaan eri tavoilla. Toisaalta pienelläkin metsätilalla voidaan koneita käyttää aktiivisesti metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan, jolloin vähennysoikeus muodostuu. Metsätalouden kalustoon ei myöskään kuulu henkilöauton peräkärry, jolla kuljetetaan tarvikkeita ja koneita asunnolta metsään. Verovelvollisen on laadittava siirrosta tosite. Koneen ja laitteen metsätalouskäyttö tulee voida osoittaa metsätalouden veromuistiinpanoihin liitettävillä selvityksillä. Kuljetus esimerkiksi tien varresta pihaan omien polttopuiden tekopaikalle ja polttopuiden tekokustannukset ovat tällöin vähennyskelvottomia. Matkakustannusten vähentämistä käsittelevää ohjetta voidaan soveltaa myös käytettäessä asunnon ja metsätilan välisiin matkoihin asuntoautoa eli matkailuautoa

Kommentit